Regulativa

Dobra apotekarska praksa
Etički kodeks farmaceuta Srbije
Informator o radu apoteka
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
Pravilnik o listi lekova
Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca-Apoteka Smederevo
Pravilnik o javnim nabavkama

Planovi

Plan rada sa finansijskim planom apoteke Smederevo za 2019. godinu
Plan nabavki apoteke smederevo za 2019. godinu
Plan rada sa finansijskim planom AU Smederevo za 2023. godinu
Finansijski izveštaj

Izveštaji

Izveštaj o radu za 2019. godinu
Izveštaj o radu za 2022. godinu
Izveštaj o radu za 2018. godinu
Izveštaj o radu za 2017 . godinu