JAVNE NABAVKE

Javne nabavke

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
PORTAL JAVNIH NABAVKI

JN OP 1/2020, rok: 02.06.2020, do 10 časova

-Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobra-nabavka lekova Lista D/RFZO, oblikovana po partijama.

Preuzmi dokumentaciju