Početna
O nama
Saveti
Kontakt
 

KONTAKT PODACI

Adresa:
Nosioci albanskih spomenica broj 5, 11300 Smederevo

Telefoni: (026) 4622-066, 617-867

Telefon/faks: (026) 641-070

e-mail: apoteka026@mts.rs

Web: www.apoteka-smederevo.rs

POSLOVNI PODACI

Naziv preduzeća:
ZU Apoteka "Smederevo" Smederevo

Skraćeni naziv preduzeća:
ZU Apoteka "Smederevo"

Tekući račun: 840-270661-35 i 840-270667-17

Ovlašćeno lice: mr ph spec. Slavica Botić 

Registarski broj: 09217217402

PIB: 100 360 383

Šifra delatnosti: 4773

Matični broj: 17217402

Obveznik PDV-a: DA, broj prijave za evidentiranje 115802499
1. Istorijat
2. Poslovanje
3. Sistem menadžmenta kvaliteta (SMK)

APOTEKE I SAVREMENO APOTEKARSTVO
Apotekarstvo u Srbiji kao i u našem gradu Smederevu ima dugu tradiciju. Prva apoteka apoteka u Smederevu osnovana je 16. septembra 1859. godine, njen osnivač je bio mr Jovan Dilber.
Kasnije su osnovane još dve apoteke koje su radile samostalno do 1963. godine, kada je izvršeno njihovo integrisanje sa Opštom bolnicom u Smederevu. Nastavljaju rad pod nazivom ”Služba za medicinsko snabdevanje”.
OSNIVANJE APOTEKARSKE USTANOVE SMEDEREVO
Jovan Dilber
Usled društvenih promena devedestih godina prošlog veka dolazi do izdvajanja apoteka iz Medicinskog centra Smederevo i doma zdravlja Velika Plana 14. septembra 1998. godine AU Smederevo dobija status samostalne zdravstvene ustanove.
Iz zdravstvenog centra Smederevo i doma zdravlja Velika Plana izdvojile su se tri apoteke i 10 apotekarskih stanica.
Ovaj broj apoteka i apotekarskih jedinica teritorijalno je pokrivao dve opštine - Smederevo i Veliku Planu koje su imale 170.000 stanovnika.
Nakon izdvajanja organizacione jedinice Velika Plana, Apoteka Smederevo nastavlja da obavlja svoju osnovu delatnost u tri gradske apoteke i deset apotekarskih jedinica koju pokrivaju teritoriju Opštine Smederevo:

 • Nabavka i izdavanje lekova na recept

 • Nabavka i prodaja bez recepta

 • Izrada magistralnih preparata

 
ORGANI UPRAVLJANJA
 
Organi upravljanja u Ustanovi, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti su:
 • Upravni odbor

 • Nadzorni odbor

 • Direktor

U kreiranju i sprovođenju strategije poslovanja i planiranja poslovanja, pored Direktora, značajnu ulogu ima “Stručni kolegijum Ustanove”.
 
POSLOVANJE
 
Tokom prethodnih pet godina izmenjen je način upravljanja u pogledu zahteva i definisanih ciljeva:
 • Jasno pozicioniranje apoteke u sistemu zdravstvene zaštite

 • Proširenje mreže

 • Realizacija principa DAP

 • Organizacija rada apoteke prema zahtevima standarda JUS ISO 9001:2000

 • Iformacioni sistem koji prati sve procese rada

Sve ovo rezultiralo je transformacijom naše Ustanove u moderno koncipiran lanac apoteka, usklađen između svoje osnovne zdravstvene misije i neophodnosti profitnog poslovanja.
 • Kvalitet usluge

 • Pozitivan finansijski rezultat

 • Zadovoljenje korisnika

 • Društvena korisnost

Briga svakog farmacuta je pružanje usluga pacijentu. Osnovna karakteristika usluge je da je "neopipljiv proizvod" i da nema fizičkih karakteristika koje bi svedočile o njenom kvalitetu.

 

Usluga je rezultat neprekidnog procesa komunikacije između farmaceuta i korsnika usluge. Kako izmeriti, utvrditi nivo usluge kao i njen rezultat? Vrlo često u apoteci nije moguće pratiti direktnu isplativost nove usluge, ali indirektno ona bi trebala da dovede do povećanja broja korisnika. Samim tim dolazi i do povećanja finansijskog efekta poslovanja apoteke. Prijatan, moderan, funkcionalan ambijent kao i edukovani i ljubazni farmaceuti su jedini preduslov za realizaciju bolje usluge.
  
POZICIJA APOTEKE SMEDEREVO DANAS
 • Usluge u apoteci obavljati u skladu sa principima DAP i međunarodnim standardom kvaliteta ISO 9001: 2000.

 • Apoteka mora da bude najjači informacioni centar o lekovima (za zdravstvene ustanove i pacijente) i promoter u promotivnim kampanjama (borba protiv pušenja, dijabetesa, hipertenzije ........).

 • Novi ambijent apoteke (postojanje prostorije za savetovanja i poverljive razgovore pod nadzorom specijaliste farmakoinformatike i lako dostupan zdravstveno-vaspitni materijal.

 • Timski rad farmaceuta sa drugim nosiocima primarne zdravstvene zaštite.

 • Pružanje preventivno – dijagnostičih usluga (merenje TA, šećera, nivoa holesterola ...)

Ispunjenjem napred navedenih uslova, apoteka potvrđuje da je okrenuta korisniku usluga.
  
NAŠA FILOZOFIJA I VIZIJA
 
NAŠA FILOZOFIJA
 • STALNOST uprkos promenama

 • AKTIVNOST, ne inercija

 • HRABROST I VIZIJA

VIZIJA ZU APOTEKA "SMEDEREVO"
 • VISOK KVALITET I SIGURNOST USLUGE

 • OTVORENOST

 • KONKURENTNOST

 • MARKETING KONCEPT

 • VIZUELNI IDENTITET

I šta reći na kraju?
Istorija apoteke nije samo hronika naše zdravstvene ustanove u Smederevu, već je i istorija, slika života, ideja, modernizacijskih nastojanja gradske elite i jednog dela društva.
SMK (Sistem menadžmenta kvaliteta)
 
Glavni razlog postojanja sistema menadžmenta kvaliteta (SMK) je podizanje kvaliteta usluge i ukupnog rada apoteke.
U savremenom farmaceutskom sistemu kvaliteta više nije dovoljno da pacijent dobije kvalitetan, bezbedan i efikasan lek, već treba da dobije pravi lek, u pravo vreme, na pravom mestu, koji najmanje košta!
SMK pomaže organizacijama da razviju, primene i održavaju sisteme upravljanja kvalitetom koji će omogućiti da efektivni troškovi dosledno zadovoljavaju potrebe korisnika.
Novo doba podrazumeva da organizacije opstaju samo ako stalno rade na unapređenju kvaliteta.
Principi kvaliteta su ugrađeni u međunarodni standard ISO 9001:2008 koji Apoteka "Smederevo" uvodi jos 2006. godine. Kompletno dokumentovan SMK obezbeđuje postojanje i usaglašenost dva glavna zahteva:
 • zahteve korisnika-poverenje u organizaciju u skladu sa njegovim očekivanjima i zahtevima;

 • zahteve organizacije- eksterne i interne, optimalni troškovi sa efikasnom upotrebom raspoloživih resursa - materijalnih, ljudskih i informacionih.

Fokus na korisnika

Suština SMK je odnos korisnik/isporučilac, ekstreno i interno. Kvalitet definišemo kao "ispunjenje ili prevazilaženje očekivanja kupaca u odnosu na iskazane potrebe". Kvalitet počinje istraživanjem tržista kako bi se uspostavili realni zahtevi koje je iskazao korisnik.
Najvažnija karakteristika svake kompanije i njenog SMK je upravo fokus na korisnika. Ali princip se proširuje i na zadovoljstvo zaposlenih i svih zainteresovanih strana.

Politika SMK Apoteke "Smederevo"
 • Rad u skladu sa zakonskom regulativom i principima DAP;

 • Kvalitetno pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite;

 • Odgovorno snabdevanje stanovnistva lekovima, medicinskim sredstvima, tradicionanim i biljnim lekovima, homeopatskim lekovima, dijetetskim preparatima;

 • Distribucija samo najkvalitetnijih proizvoda čime se omogućuje očuvanje zdravlja stanovništva;

 • Razmatranje očekivanja i zahteva zaposlenih uz motivaciju u skladu sa mogućnostima;

 • Edukacija kadrova kako iz oblasti farmacije tako i sticanje novih znanja iz oblasti komunikacija i menadzmenta i informacionih tehnologija;

 • Zaštita životne sredine kroz prikupljanje oštećenih lekova i lekova proteklog roka;

 • savremen informacioni sistem koji omogućava praćenje i dobijanje neophodnih podataka za robno- materijalno knjigovodstvo i ostalih podataka koji su neophodni za proces rada;

 • Praćenje mera bezbednosti na radu u cilju sprečavanja povreda.


POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE

Izrađene su procedure i uputstva za upravljanje opasnim farmaceutskim otpadom generisanim u apoteci i prikupljenim od građana. Prikupljeni otpad predat je ovlašćenom pravnom licu uz obrazac o kretanju farmaceutskog otpada.
   
 
Početna | O nama | Saveti | Kontakt
Nosilaca albanskih spomenica 5 • 026/222-066, 641-070 • apoteka026@mts.rs • www.apoteka-smederevo.rs